Vaishnava Calendar November 2009

1 NOV: Sri Bhugarbha Goswami – Disappearance, Sri Kasisvara Pandita – Disappearance

2 NOV: Sri Krishna Rasayatra, Tulasi-saligrama Vivaha, Sri Nimbarkacarya – Appearance, Caturmasya ends
 
3 NOV: Katyayani vrata begins
 
12 NOV: Sri Narahari Sarkara Thakura – Disappearance
 
13 NOV: Fasting for Utpanna Ekadasi, Sri Kaliya Krishnadasa – Disappearance
 
14 NOV: Break fast (Mumbai) 06:45 am – 10:30 am, Sri Saranga Thakura – Disappearance
 
23 NOV: Odana sasthi
 
28 NOV: Fasting for Moksada Ekadasi, Advent of Srimad Bhagavad-gita
 
29 NOV: Break fast (Mumbai) 06:54 am – 10:36 am